പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏകവരുമാനദായനകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ കുടുംബത്തിന് പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വികസന വകുപ്പിൽനിന്നും 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും » PANCHAYATGUIDE

Back To Digital Gallery

SCST Financial Assistance.pdf

പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏകവരുമാനദായനകൻ മരണപ്പെട്ടാൽ കുടുംബത്തിന് പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വികസന വകുപ്പിൽനിന്നും 2 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും

758.96 KB

Subscibe to our YouTube Channel

Back To Digital Gallery